Facebook

Düngungsversuch bei Kartoffeln in Pinzberg Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/HBG-BAL-0000000000000013
 • Düngungsversuch bei Kartoffeln in Pinzberg
 • Düngungsversuch bei Kartoffeln von Hans Zametzer, Pinzberg
  • Pinzberg
  • Pinzberg
 • 1927
  • Pflanze
 • Haus der Bayerischen Geschichte
 • Haus der Bayerischen Geschichte
  • Haus der Bayerischen Geschichte - Signatur: ka-02168
 • CC0
 • 2013-03-15